KENNY J1-J2-J3_2018 / Général VAE
Pl
NOM
PRENOM
TEAM
Cat
Tps
1
DOLA*
Francois
VAE
01:16:11
2
VERGNE*
JP
VAE
01:33:35